EN HU

Zvuková izolácia

Otázka zvukovej izolácie v obytných a kancelárskych priestoroch je dosť komplexná. Požiadavky na zvukovú izoláciu stavebnej konštrukcie budov (steny, stropy a fasády) sú určené smernicou. Skúsenosti z praxe však ukazujú, že požiadavky stanovené v smernici nie sú dodržiavané. Všeobecne sa ľudia domnievajú, že sa to stáva v prvom rade pri starších budovách, no pravidelne sa stretávame s novostavbami, kde sa zvuk prenáša cez steny. V tom prípade je jediným riešením dodatočná zvuková izolácia bytov a kancelárskych priestorov.

Zvuková izolácia deliacej steny/stropu

Na internete sú dostupné rôzne výrobky (izolačná tapeta, lepiaca páska, a pod.) s hrúbkou niekoľko mm, ktoré po nalepení priamo na deliacu stenu/strop sľubujú účinnú zvukovú izoláciu. Na základe vedomostí o fyzikálnych vlastnostiach šírenia zvuku však môžeme vyhlásiť, že tieto výrobky s určitosťou neponúkajú účinné riešenie na dodatočnú zvukovú izoláciu bytov.

Predstena

Podľa našich skúseností je možné dosiahnuť dobrú dodatočnú izoláciu stien pomocou akustickej predsteny. Predstena je zložená zo systému hmota-pružina, t.j. zo zvukovoizolačnej vrstvy (hmota) a zo vzduchovej vrstvy (pružina) nachádzajúcej sa medzi hmotou a stenou. Izolačnú schopnosť predsteny je možné zvýšiť tým, že istú časť vzduchovej vrstvy vyplníme vhodným izolačným materiálom s vláknami.

Pozitívny účinok predsteny nezávisí iba od kvality steny, ale aj od schopnosti izolovanej steny tlmiť zvuky. Čím má daná stena vyššiu úroveň zvukovej izolácie, tým má predstena menší účinok.

Nasledujúci obrázok znázorňuje účinok predsteny v závislosti od hustôt.

Predstena je najúčinnejšia a teda dodatočná zvuková izolácia je najlepšia, ak sa stena a predstena nedotýkajú (voľne stojace predstena). Ak z dôvodu nejakých okolností nie je možné postaviť voľne stojacu predstenu, je potrebné použiť flexibilné upevnenie predsteny (akustické závesy). Fixné pripevnenie predsteny na stenu má za následok zminimalizovanie schopnosti predsteny izolovať zvuk.

Podhľad

Účinnú dodatočnú zvukovú izoláciu stropnej konštrukcie je možné podľa našich skúseností dosiahnuť stavbou podhľadu. Podhľad rovnako ako predstena pozostáva zo systému hmota-pružina. Izolačnú schopnosť podhľadu je možné zvýšiť tým, že istú časť vzduchovej vrstvy vyplníme vhodným izolačným materiálom s vláknami.

Rovnako ako pri izolácii stien, aj pri izolácii stropu treba dbať na to, aby nebol žiadny priamy kontakt medzi izoláciou a stropom. Konštrukciu podhľadu je potrebné upevniť na strop flexibilným kotviacimi prvkami.

Kročajová izolácia stropov

Rozlišujeme dva druhy zvuku šíriaceho sa cez strop. Ide o zvuk šíriaci sa vzduchom (hovorená reč, televízia, atď.) a o kročajový hluk (kroky, pád nejakého predmetu atď.). Účinné riešenia na dodatočnú zvukovú izoláciu v prípade zvuku šíriaceho sa vzduchom nájdete vyššie. Na tlmenie kročajového hluku ponúkame nižšie uvedené riešenia.

Plávajúca podlaha

Vytvorenie plávajúcej podlahy je možné pri jej inštalácii, dodatočné riešenie je mimoriadne obtiažne a nákladné. Hlavnou charakteristikou plávajúcej podlahy je, že na pevnú (napr. betónovú) podlahu s vysokou hustotou (min. 350-400 kg/m2) sa položí pružná tzv. “plávajúca“ vrstva (napr. Tecsound) a na nej takpovediac „plávajú“ parkety. Výhody plávajúcej podlahy:

Dodatočná izolácia kročajového hluku

V prípade dodatočnej izolácie kročajového hluku je potrebné vložiť pod podlahovú krytinu (dlaždice, parkety, atď.) vrstvu izolujúcu kročajový hluk. Dodatočná izolácia nie je taká účinná ako plávajúca podlaha, no dosiahne sa ňou citeľné zlepšenie.

Zvuková izolácia okien a dverí

Okná a dvere sú všeobecne považované za slabiny budov a stien ako takých. Majú nižšiu hustotu (hmotu pripadajúcu na jeden meter štvorcový), a tým majú horšiu schopnosť izolovať zvuk než steny. Ich schopnosť zvukovej izolácie je ešte horšia, ak sa nedajú dobre zatvoriť, bez akýchkoľvek štrbín. Štrbiny vznikajúce kvôli deformácii okien a dverí je možné odstrániť pomocou tesniacich materiálov.

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti s dodatočnou izoláciou bytov, kancelárií. V prípade otázok spojených s problematikou zníženia hluku kontaktuje našich kolegov.